Humanistisk Basisstudium

På basisuddannelsen valgte jeg den humanistiske linje, da dette var adgangskravet for at kunne skrive speciale i Performance-design. På basisuddannelsen skulle de fire projekter sammenlagt indeholde følgende emner: sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistisk, moderne medier, historie, kulturstudier, pædagogik, filosofi og psykologi samt underkategorierne: ikke-nordisk kulturområde og fremmedsproget materiale.

Det onde – 1. semester

I dette projekt behandles det onde som et begreb. Det onde beskrives igennem biologiske, psykologiske, religiøse og filosofiskeDetOnde perspektiver. Vi behandler terrorisme og forsøger at finde forklaringer på, hvorfor menneskers syn på det onde kan være så forskellig, at nogle kan retfærdiggøre en for mange mennesker åbenlyst ond handling. Vi beskriver indledningsvis de forskellige perspektiver, hvorefter vi foretager en diskussion med udgangspunkt i teorierne fra de fire perspektiver. Afslutningsvis afprøver vi teorierne og undersøger deres brugbarhed ved at diskutere, hvorvidt teorierne kan verificeres eller falsificeres.

Dracula – 2. semester

Projektet omhandler problemstillingen omkring, hvordan romanen Dracula og brugen af vampyrfiguren som symbol, forholder sig til sin victorianske samtid, samt hvordan seksuelle drifter kommer til udtryk gennem romanens handling.Dracula Til at belyse denne problemstilling benytter vi en sammenholdning af oplysninger om den historiske victorianske periode, hvori romanen er skrevet, med romanens fiktive univers. Vi inddrager desuden elementer af Freuds teorier til vores analyse med henblik på at påvise seksuelle symboler på romanens billedplan. Ud fra denne metode påviser vi romanens samtidstræk heriblandt synet på degeneration, kvindesyn og seksualitet. Desuden påviser vi, at der optræder seksuelle symboler på romanens billedplan i form af blandt andet drifts- og fallossymboler.

Musikindustrien i krise? – 3. semester

Dette projekt handler om krisen i den amerikanske musikindustri. En krise, som er kendetegnet ved et faldende salg af musik hos de store pladeselskaber. Problemet belyses bl.a. ud fra en komparativ analyse af 1980’erne kontra nutiden,Music_industry hvilket eksemplificeres ved kassettebåndets udbredelse og fildeling af piratkopieret musik over internettet. Herudover beskrives amerikansk copyright historisk og som koncept med henblik på at give en grundlæggende forståelse af, hvad copyright er, og hvordan den er opstået. Et vigtigt aspekt i projektet er den kulturelle kamp mellem fildelerne på den ene side og den etablerede musikindustri på den anden. I projektet vil der bl.a. blive redegjort for nogle af de tiltag, musikindustrien kan gøre, men også har gjort, for at vende udviklingen, således at alle parter tilgodeses.

Trolddomsprocesser i Danmark – 4. semester

Projektet omhandler en problemstilling omkring, hvorledes de sociale dynamikker og det lovmæssige grundlag spillede en rolle i forhold til sagerne og deres udfald under trolddomsprocesserne på Djursland i slutningen af 1600-tallet.Hekse For at belyse vores problemstilling redegør vi for samtidens samfund og den forestillingsverden, der eksisterede, for herigennem at kunne få en forståelse for de sociale forbindelser og de magtforhold, der havde indvirkning på processerne. Gennem en redegørelse af den relevante lovgivning og den foreskrevne processuelle fremgangsmåde har det været muligt at undersøge om trolddomsprocesserne forløb lovligt. Efter en grundig gennemgang af trolddomsprocesserne på Djursland i tidsrummet 1685-1686 foretager vi en analyse og diskussion af de enkelte sager for derefter at drage en konklusion med henblik på at belyse vores problemstilling.

Tilbage

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.