RUC-kandidatprojekter

Virksomhedsstudier

Øresundsakvariet – en oplevelsesteoretisk analyse

Dette projekt tager sit udgangspunkt i Øresundsakvariet, og hvorledes gæsternes Øresundsakvarietoplevelser stemmer overens med nutidens teorier inden for oplevelsesøkonomi. Vi vil gennemgå nogle af de ledende teoretikere inden for feltet, såsom Pine og Gilmore, Jantzen og Vetner samt Mossberg for at undersøge teoriernes verificering i den virkelige verden og specielt i en lokal dansk kontekst. For at besvare dette projekts problemformulering har vi benyttet os af både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, hvor vi har ladet os inspirere af Gadamers filosofiske tilgang til hermeneutik og ved at anvende en fænomenologisk tilgang til problemstillingen.

Vores resultater viser, at størstedelen af interviewpersonerne havde en positiv oplevelse af Øresundsakvariet. Dette skyldes flere faktorer, heriblandt: dedikerede medarbejdere, der viderebringer deres viden på en underholdende og fascinerende måde, samt ekstraordinære oplevelsesmuligheder såsom muligheden for fysisk at røre ved fiskene. Det samlede resultat viser, at teorierne i den undersøgte kontekst mere eller mindre stemmer overens med virkeligheden, da de kan bruges som forklaring på gæsternes positive oplevelse af akvariet.

Læs projektet her!

Casestudie: strategiudvikling for spillestedet Pumpehuset

Denne projektrapport søger at give et bud på en rentabel strategi for Pumpehuset i Københavns fremtidige virke ud fra et PUMPEHUSEToplevelsesøkonomisk perspektiv. For at kunne forstå, hvad en strategi er, indføres læseren først i grundlæggende teorier om organisationer, såsom deres strukturelle opbygning og konfiguration samt de mest anvendte termer. Herefter følger en række beskrivelser af forskellige strategiske tilgange baseret på blandt andet Henry Mintzbergs ti skoler, men også Richard M. Burton og Børge Obels syn på strategier, vil der blive redegjort for.

Igennem hele projektrapporten vil der blive draget paralleller til en case, der er et reelt ideoplæg og en vision for Pumpehuset udviklet af fonden The Industry. Dette ideoplæg bliver analyseret ud fra det teoretiske grundlag og anvendt som et hjælpeværktøj til den endelige formulering af en strategi.

Performance-design

4 på stribe – et studie i refleksive performances i almene byrum

Moderne teknologi ændrer konstant vores muligheder for at kunne interagere med hinanden, samt vores opfattelse af hvad rum er, private som offentlige, fysiske som mentale. De muligheder som disse teknologiske og sociale ændringer bringer med sig bliver yderst sjældent tænkt med i planlægningen og anvendelsen af byrum.

Dette projekt tager derfor udgangspunkt i denne problematik med afsæt i en praktisk udformning af en event. Dette blev til arrangementet ’4 på stribe’ – et forsøg på at lave verdens største, interaktive spil 4 på stribe på Rådhuspladsen i København. Ideen med eventen var, at den skulle involvere to forskellige byrum, som blev bragt tilstede på den samme location via live-streaming, og hvor det var muligt at interagere med det ene byrum fra det andet.

I planlægningen af eventen fandt vi det særligt interessant atX_Factor_p__R_dhusp_694163a kigge på, hvad det er der sker, når vi konstruerer et midlertidigt rum på et andet byrums vante plads. Vi mennesker danner os automatisk nogle rutiner og nogle forventninger om, hvad der er muligt at foretage sig i et bestemt byrum, og hvis vi kender et bestemt rum, bliver vi overraskede, hvis der pludselig foregår noget uventet i dette rum. Sagt på en anden måde var vi særligt interesserede i bruddet med den etablerede forestilling om byrummet. Dette brud med de socialt etablerede retningslinjer formidler vi til publikum via vores performance, som i denne forstand kommer til at kunne sammenlignes med en rituel performance. Af denne årsag vælger vi i rapporten at benytte os af klassiske Performance-design teoretikere som Richard Schechner og Jørgen Østergaard Andersen, som skriver om bruddet med normalindstillingen under termerne liminalitet og det liminoide.

Med udgangspunkt i en performance, som giver muligheden for at interagere med folk på tværs af byrum og på tværs af offentlig og privat sfære, ønskede vi altså at forsøge at bringe lys over, hvordan vi kan tænke i brug af byrum og performances.

Læs projektet her!

Tilbage

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.